Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie aplikacji eMPendium kalendarz

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  1. Usługodawca - Medycyna Praktyczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Krakowie (30-510) ul. Rejtana 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000470072, NIP 6790044689, REGON 350023040.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem e-rejestracja.mp.pl
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wśród których wyróżniamy Użytkownika:
   1. Pacjent, który (i) zarejestrował się w Serwisie lub (ii) dokonał za pośrednictwem Serwisu rezerwacji terminu wizyty u lekarza.
   2. Administrator, który posiada konto w portalu mp.pl i posiada uprawnienia edycyjne do profilu Placówki w serwisie placowki.mp.pl, zweryfikowane przez Usługodawcę.
   3. Lekarz, który posiada konto w portalu mp.pl, został zweryfikowany przez Usługodawcę jako osoba wykonująca zawód lekarza i zalogował się do Serwisu
   4. Recepcjonista, który posiada konto w portalu mp.pl i zalogował się do Serwisu
  5. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych i usług zdrowotnych.
  6. Profil Placówki – zbiór informacji na temat placówki umieszczony w serwisie placowki.mp.pl i w Serwisie.
  7. Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika w portalu mp.pl.
  8. Konto Użytkownika– wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty u lekarza przez Pacjenta.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu następujące Usługi:
  1. udostępnianie on-line terminarza wizyt Placówki
  2. rezerwowanie przez Pacjentów terminów wizyt w Placówkach
  3. wysyłanie powiadomień i potwierdzanie wizyt za pomocą wiadomości e-mail i sms
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za:
  1. udostępnianie on-line terminarza wizyt Placówki
  2. rezerwowanie przez Pacjentów terminów wizyt w Placówkach
  3. wysyłanie powiadomień i potwierdzanie wizyt za pomocą wiadomości e-mail
 3. Dodatkowo płatną usługą Serwisu jest wysyłanie powiadomień i możliwość potwierdzania wizyt za pomocą wiadomości sms.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 2. Każdy może zapoznawać się z terminarzem udostępnionym w Serwisie przez Placówkę.
 3. Każdy może zarezerwować termin wizyty w Placówce, pod warunkiem zweryfikowania adresu e-mail na zasadach określonych przez Usługodawcę lub zarejestrowania w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Lekarzy lub Placówki za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Serwisu terminu z przyczyn leżących po stronie Lekarza lub Placówki. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji zainteresowane strony zobowiązane są odwołać rezerwację na Profilu Placówki i poinformować drugą stronę telefonicznie.

§4. Uprawnienia Administratora

 1. Użytkownik zarejestrowany w portalu mp.pl może uzyskać uprawnienia Administratora Placówki (Wyślij prośbę o nadanie uprawnień edycyjnych).
 2. Zgłoszenia z prośbą o nadanie uprawnień Administratora Placówki wysyłane są przez portal placowki.mp.pl i weryfikowane są przez Usługodawcę. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności podanych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 3. Tylko Użytkownik z uprawnieniami Administratora, może uruchomić Serwis e-rejestracja dla Placówki. Pierwsze uruchomienie Serwisu odbywa się na Profilu Placówki w serwisie placówki.mp.pl (Utwórz terminarz). Dane z Profilu Placówki są automatycznie synchronizowane z Serwisem, wraz z pobraniem listy Lekarzy i Administratorów, którzy są przypisani do Profilu Placówki.
 4. Użytkownik z uprawnieniami Administratora otrzymuje w Serwisie dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. generować terminarze wizyt dla lekarzy
  2. dodawać i usuwać godziny pracy lekarzy
  3. dodawać, edytować i usuwać dane personelu
  4. rezerwować terminy wizyt dla pacjentów
  5. skonfigurować opcję powiadomień e-mail
  6. zakupić i skonfigurować usługę powiadomień sms

§5. Uprawnienia Lekarza

 1. Uprawnienia Lekarza w Serwisie nadawane są przez Administratora Placówki.
 2. Administrator może dodać do profilu Placówki w Serwisie zarówno lekarzy, którzy posiadają konto w portalu mp.pl jak i lekarzy którzy nie są zarejestrowani. Lekarze weryfikowani są po numerze prawa wykonywania zawodu, a lekarze posiadający konto w portalu mp.pl dodatkowo po adresie e-mail.
 3. Tylko Użytkownik, który posiada konto lekarza w portalu mp.pl może zalogować się do Serwisu i uzyskać uprawniania do:
  1. wyświetlania własnego terminarza, wygenerowanego przez Administratora
  2. rezerwowania terminów wizyt dla pacjentów
  3. dodawania pacjentów do bazy
  4. Użytkownik, który nie posiada konta w portalu mp.pl nie ma dostępu do Serwisu.

§6. Uprawnienia Recepcjonisty

 1. Uprawnienia Recepcjonisty w Serwisie nadawane są przez Administratora Placówki.
 2. Administrator może dodać do Profilu Placówki w Serwisie tylko Recepcjonistów, którzy posiadają konto w portalu mp.pl. Pracownicy są weryfikowani po adresie e-mail.
 3. Użytkownik, który posiada uprawnienia Recepcjonisty może zalogować się do Serwisu i uzyskać uprawniania do:
  1. potwierdzania i anulowania terminów wizyt,
  2. oznaczania, że pacjent pojawił się na wizycie,
  3. zmiany terminu wizyty,
  4. wyszukiwania wolnych terminów wizyt dla pacjenta,
  5. wysyłania powiadomienia o terminie wizyty,
  6. dodawania pacjentów do bazy,
  7. edytowania danych pacjentów.

§7 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje:
  1. dla Pacjenta poprzez (i) zarejestrowanie się w Serwisie, lub (ii) dokonanie w Serwisie, rezerwacji terminu wizyty
  2. dla Administratora poprzez uruchomienie Serwisu dla Profilu Placówki
  3. dla Lekarza i Recepcjonisty poprzez zalogowanie się po raz pierwszy do Serwisu
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych,
  3. wyraża zgodę na weryfikację podanych danych przez Usługodawcę,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe informacji niezbędnych do świadczenia Usługi, komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. W celu Rejestracji:
  1. Pacjent wypełnia formularz dostępny pod adresem https://e-rejestracja.mp.pl/Account/Register. Rejestracja pacjenta jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu w Placówce.
  2. Administrator, Lekarz, Recepcjonista wypełnia formularz zamieszczony na stronie: https://secure.mp.pl/login/rejestracja.php.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną pod adresem support@mp.pl.
 7. Usługodawca zapewnia Pacjentom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 8. Usługodawca zapewnia Administratorom Placówek dostęp do danych osobowych Lekarzy i Recepcjonistów i Pacjentów oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta, Administratora, Lekarza, Recepcjonisty odbywa się za ich zgodą wyrażoną przy rejestracji lub pierwszym logowaniu w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 11. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§8. Zakres odpowiedzialności

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do profilu placówki lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do profilu placówki lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc pod adresem support@mp.pl.
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie pod adresem support@mp.pl.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2016 r.